ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับสู่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ต.ธงชัย อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000 โทร.032-780305-6 Fax 032-780307 e-mail : pcrjc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ประชุมหัวหน้ากลุ่มงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแบบรายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (รอบที่ ๑)

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ประชุมหัวหน้ากลุ่มงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแบบรายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (รอบที่ ๑)
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ประชุมหัวหน้ากลุ่มงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแบบรายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (รอบที่ ๑)               เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๓๐ นาฬิกา นางสาวทิพย์วรรณ ตั้งจิตพัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุมหัวหน้ากลุ่มงานและเจ้าหน้าที่ เพื่อติดตามการจัดทำแบบรายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รอบที่ ๑ พร้อมทั้งแจ้งการเตรียมความพร้อมต้อนรับประธานศาลฎีกาในโอกาสมาตรวจราชการศาลในจังหวัดเพชรบุรี การไปศึกษาดูงานที่โครงการชั่งหัวมัน และแจ้งผลการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค ๗ (อ.ก.บ.ศ.) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ ให้ที่ประชุมทราบและถือปฏิบัติ ณ ห้องไกล่เกลี่ย ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี


เอกสารแนบ