ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับสู่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ต.ธงชัย อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000 โทร.032-780305-6 Fax 032-780307 e-mail : pcrjc@coj.go.th

นางสาวปาริชาติ พันธุ์พานิช ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพ ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

นางสาวปาริชาติ พันธุ์พานิช ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพ ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
               เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา นางสาวปาริชาติ พันธุ์พานิช ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยนางสาวทิพย์วรรณ ตั้งจิตพัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี และคณะผู้พิพากษาสมทบ ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ การสัมมนาเรื่อง “การบังคับใช้พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๙๐ และมาตรา ๑๓๒” ซึ่งจัดโดยสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ ณ ห้องประชุมสายธาร ชั้น ๑ โรงแรมริเวอร์ นครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม


เอกสารแนบ