ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับสู่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ต.ธงชัย อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000 โทร.032-780305-6 Fax 032-780307 e-mail : pcrjc@coj.go.th

นางสาวปาริชาติ พันธุ์พานิช ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

นางสาวปาริชาติ พันธุ์พานิช ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
             เมื่อวันที่ ๒๓-๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ นางสาวปาริชาติ พันธุ์พานิช ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยนายพงศ์ศักดิ์ เกตุสวัสดิวงศ์ ประธานผู้พิพากษาสมทบนางสาวทิพย์วรรณ ตั้งจิตพัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี นางสาวธันย์วรัชญ์ ศรีสงคราม นักจิตวิทยาปฏิบัติการ และคณะผู้พิพากษาสมทบ เข้าร่วมสัมมนาตามโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เรื่อง “การบังคับใช้พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา ๙๐ และมาตรา ๑๓๒” ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 ณ ห้องสวัสดี โรงแรมริเวอร์ นครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม


เอกสารแนบ