ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับสู่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ต.ธงชัย อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000 โทร.032-780305-6 Fax 032-780307 e-mail : pcrjc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมรับฟังการประสานข้อราชการจากเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ผ่านระบบการถ่ายทอดสดสัญญาณภาพและเสียง

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมรับฟังการประสานข้อราชการจากเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม  ผ่านระบบการถ่ายทอดสดสัญญาณภาพและเสียง
  <p style="\\&quot;text-align:" justify;\\"="">                        เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐0 นาฬิกา นางสาวทิพย์วรรณ ตั้งจิตพัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน เข้าร่วมรับฟังการประสานข้อราชการต่าง ๆ จากนายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ผ่านระบบ      การถ่ายทอดสดสัญญาณภาพและเสียง ณ ห้องพิจารณาคดีอาญา ๒ โดยท่านเลขาธิการฯ ได้แจ้งเรื่อง การพัฒนาเทคโนโลยี การปรับเปลี่ยนวิธีคิดและกระบวนการทำงาน การนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน การลดใช้กระดาษ เช่น การรายงานประเภทต่าง ๆ ให้ส่งผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือเว็บไซต์ นอกจากนี้ ท่านเลขาธิการฯ ยังได้แจ้งเรื่องการแก้ไขระเบียบทางการเงินให้สามารถใช้ใบเสร็จรับเงินปีเก่าที่ยังใช้ไม่หมด รวมถึงเรื่องการจัดทำรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๑


เอกสารแนบ